skip to Main Content

Het Chestnut 4-stappenplan voor een goedwerkend medezeggenschapsorgaan

Het Chestnut 4-stappenplan, niet alleen in crisistijd maar ook wanneer het ‘business as usual’ is…

Alle betrokken stakeholders van een onderneming hebben hun eigen taak en rol binnen het soepel en efficiënt opereren en functioneren van een onderneming. Op het gebied van medezeggenschap gebeurt dit in kleine organisaties (tot 50 medewerkers) middels een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of via personeelsvergaderingen (PV). Bij bedrijven en organisaties met meer dan 50 werknemers is een ondernemingsraad (OR) verplicht. Wij richten ons in dit artikel op bedrijven en organisaties met meer dan 50 medewerkers waar derhalve een OR (via de Wet op de ondernemingsraden (WOR)) verplicht is.

In de praktijk blijkt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat de samenwerking tussen de zeggenschap (de  ondernemer) en de medezeggenschap (OR) soepel en efficiënt verloopt. Onze ervaring is dat erg vaak met terughoudendheid en soms zelf met enige argwaan naar de OR gekeken wordt vanuit de ondernemer.

OR’s vinden geregeld dat zij niet tijdig en onvoldoende geïnformeerd worden over belangrijke (voorgenomen) ondernemersbesluiten. Op haar beurt vindt de ondernemer de vragen die de OR stelt lastig en heeft daarbij nog al eens het gevoel dat de OR daarmee op de stoel van de ondernemer gaat zitten.

In dit spanningsveld kan Chestnut een uitkomst bieden, met een door Chestnut zelf ontwikkeld stappenplan op basis van de opgedane kennis en ervaring in ruim 10 OR-opdrachten in de laatste 3 jaar.

Met dit stappenplan bewerkstelligt Chestnut in de beginfase van het adviestraject een aantal cruciale zaken; waaronder het identificeren van de kern van de adviesaanvraag en het op gang brengen van de benodigde informatiestromen.

Een soepel en efficiënt verloop van het medezeggenschapstraject staat hierbij centraal, met als eindresultaat een (concept) OR Advies, waarin de belangrijkste concerns met betrekking tot de lange(ere) termijn continuïteit en behoud van werkgelegenheid vaak gewaarborgd kunnen worden middels een goede set van overeengekomen (werk)afspraken en toezeggingen (passend binnen de lange(re) termijn doelstellingen) van de ondernemer. Het uiteindelijke OR Advies komt vaak na een dialoog tot stand en is meestal een resultaat van onderhandeling tussen de ondernemer / directie en de OR. Het is onze ervaring dat dit kan resulteren in een win-win situatie, voor alle stakeholders, ieder vanuit zijn of haar eigen taak- en rolverdeling.

Het op het juiste moment benoemen en bespreken van potentiële issues en vaststellen van de belangrijkste knelpunten (voorafgaand aan een definitief advies) zorgt ook aan de kant van de ondernemer dat er draagvlak wordt gecreëerd en het definitieve OR-advies geen (ongewenste) verrassingen bevat.  Daarmee blijft de ondernemer slagvaardig en wordt voorkomen dat het een adviestraject uitmond in een ‘stroperig’ proces. Op deze manier weten alle betrokken stakeholders, wat van een OR kan en mag worden verwacht en vice-versa. Uiteraard is de rol van de Raad van Commissarissen (RvC) of een ander governance / toezichtsorgaan bij dit alles zeer relevant. Hier zullen we in een vervolg artikel dieper op in gaan.

Chestnut heeft professionals die zeer ervaren zijn in het begeleiden van een (centrale) ondernemingsraad op een effectieve en doelgerichte wijze. Chestnut haar competenties zitten op bedrijfseconomisch gebied (fusie-en overnameprocessen, (her)financieringstrajecten en financiële effecten van afslankingsoperaties) en niet op puur juridisch gebied. Derhalve wordt altijd teammatig samengewerkt met vakjuristen aan een (c)or advies.

Wilt u hier meer over weten?

Neem direct contact op met Rosalie Prins (secretariaat@chestnut.nl) voor het inplannen van een vrijblijvend gesprek met iemand uit ons ‘dedicated’ Chestnut team.

Back To Top